ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการสอน เรื่อง การประชุม
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา​ ถิตย์รัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,12:18  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายเอนก อันพาพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,10:21  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้ากระแส
ชื่ออาจารย์ : นางวาววาสนา สารกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:26  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาตร์
ชื่ออาจารย์ : นายฤทธิชัย พ่อไชยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:22  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก เล่ม 3
ชื่ออาจารย์ : นางวาววาสนา สารกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:15  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำนำ สารบัญ
ชื่ออาจารย์ : นางวาววาสนา สารกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:14  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้ากระแส ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะฟิสิกส์ ชุด ถอดรหัสไฟฟ้ากระแส
ชื่ออาจารย์ : นางวาววาสนา สารกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,14:14  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..