กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุขสันต์​ สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสริดา​ อัมลา
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภรณ์​ ถิรศิลาเวทย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครอง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะ
ครู คศ.3

นายชัยณรงค์ กงซุย
ครู คศ.2

นายสุภักสร จงประสม
ครูอัตราจ้าง