กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลลิตา อรรถประจง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภรณ์​ ถิรศิลาเวทย์
ครู คศ.1

นางสาวอริสา เดชกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์. บุตรผา
ครูอัตราจ้าง