กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตนา​ ถิตย์รัศมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรารัตน์ นรามโนรินทร์
ครู คศ.3

นายปิยรัฐ ไชยทองศรี
ครู คศ.1

นางสาววันเพ็ญ พรมโคตร
พนักงานราชการ

นายณัฐชัย โยคะสัย
ครูอัตราจ้าง