กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตนา​ ถิตย์รัศมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรารัตน์ นรามโนรินทร์
ครู คศ.3

ปิยรัฐ ไชยทองศรี
ครู คศ.1

นายณัฐชัย โยคะสัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันเพ็ญ พรมโคตร
พนักงานราชการ