กลุ่มสาระฯศิลปะ

กรรณิกา ขันทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทอง
ครู คศ.2