กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรรณิกา ขันทอง
ครู คศ.3