กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรพงศ์​ ฉิมกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรวิทย์ หารวาระ
ครู คศ.3