กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนำพล จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย อุบลรัตน์
ครู คศ.3

กาญจนา จันทร์จักร์
ครู คศ.1

นายพิกุล​ ภูผาผัน
ครู คศ.1

ปรียานุช ยอยโพธิ์สัย
ครู คศ.1