กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช ยอยโพธิ์สัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมชาย อุบลรัตน์
ครู คศ.3