กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ยุวิไล ขันธุแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจริยา จี้กระโทก
ครู คศ.3

หนึ่งนุช เลิศสงคราม
ครู คศ.3

นางสาวอรชา ชนาสิทธิ์
ครู คศ.3

นางวาววาสนา สารกรณ์
ครู คศ.3

นายเอนก อันพาพรม
ครู คศ.2

ศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์
ครู คศ.3

นายธัชชา เลิศวิไล
ครู คศ.2

นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
ครู คศ.1