กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา สารกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรชา ชนาสิทธิ์
ครู คศ.3

นางยุวิไล ขันธุแสง
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์
ครู คศ.3

นายธัชชา เลิศวิไล
ครู คศ.2

นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ วังโน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรสวรรค์ แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย