กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปุริมปรัชญ์ คำลำเภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาณุวัชร อัศวภูมิ
ครู คศ.2

ไพสันติ์. ขันธุแสง
ครู คศ.2

นายฤทธิชัย พ่อไชยราช
ครู คศ.2

นางสาวจิรัชญา จารพันธ์
ครู คศ.2

ณัฐพงษ์ บัวชะตา
ครู คศ.3

นายเศวต เรืองนุช
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ไกยเลิศ
ครูอัตราจ้าง