กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเศวต เรืองนุช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สิบเอกไพสันติ์ ขันธุแสง
ครู คศ.2

นายฤทธิชัย พ่อไชยราช
ครู คศ.3

นางสาวจิรัชญา จารพันธ์
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ บัวชะตา
ครู คศ.3

นางสาวปุริมปรัชญ์ คำลำเภา
ครู คศ.2