กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตรวรรณ จันทะหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวรรณี โพธิ์​ศรี​
ครู คศ.3

นางลำใย ยวงวิถักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวนิภัทรา วรรณขาว
ครู คศ.3

นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย
ครู คศ.2