กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นิภัทรา วรรณขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย ยวงวิถักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณี โพธิ์​ศรี​
ครู คศ.2

นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย
ครู คศ.1

นางจิตรวรรณ พืชสิงห์
ครู คศ.1