คณะผู้บริหาร

นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสามารถ กินะรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา