ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2562
วันแม่ เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ในหลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เป็นแม่และความเป็นแม่ ในประเทศไทยกำหนดวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้ลูกๆ ได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ การจัดกิจกรรมดังกล่าวหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนสามชัย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการจัดงานวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามชัย โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้วางแผนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ โดย จัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ จัดประกวดเรียงความวันแม่  ประกวดบร์อดวันแม่    จัดพิธีระลึกพระคุณแม่ เป็นต้น

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,14:00   อ่าน 186 ครั้ง