คณะผู้บริหาร

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา