พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ  เฉพาะทาง
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน