วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนสามชัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี   ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอพียง