ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสามชัย ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 50 ไร่ เปิดเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคำม่วง ซึ่งนายประมาณ โพนเฉลียว เป็นผู้อำนวยการ มีเขตพื้นที่บริการตำบลสำราญ สำราญใต้ คำสร้างเที่ยง และหนองช้าง โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำม่วงเป็นผู้ดูแลสาขา ในปีแรกมีนักเรียนทั้งหมด 53 คน และได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน, ชุมชน, สภาตำบลทั้ง 4 ตำบล ได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว 2 หลังเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  • ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสามชัยเปิดทำการเรียนการสอนเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2532 และได้แต่งตั้ง นายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และบรรจุครู-อาจารย์จำนวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน

  • ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2562 ) โรงเรียนสามชัย มีจำนวนนักเรียน 729 คน ผู้บริหาร 2 คน คือ นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวราภรณ์ โพนะทา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 49 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน  พนักงานขับรถยนต์ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้าง 1 คน

  • อาคารถาวร 3 หลัง อาคารเรียนแบบ 108 ล 2 หลัง อาคาร 216 ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง และอาคารหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง  โรงอาหาร  1 หลัง